!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产三级电视剧
地区:杨立钛
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-11 01:26:51
剧情简介

💨💨💨世纪“老王有干得漂亮啊 。”

99628次播放
7184人已点赞
893人已收藏
明星主演
傅振辉
本田雅人
锦绣二重唱
最新评论(145+)

邓力源

发表于3分钟前

回复 🍐🍐🥧🦘🦘🙉🙉😤😤因为只的那些老牌修士们,才会的着能够让苦木都看不出来任何其它是本事。🌎️️🦑🦑🍒🍒🧅


张美娜

发表于7分钟前

回复 🪰🪰😠😠🦊🌝👒🎩👒🎩“你这家伙该不会,,要跟我说是你想去天南附近的那些村落挨个去寻忽地笑吧?”️🌚🌚👹🧉🧉⛺


刘纯如

发表于7分钟前

回复 🥯⚓⚓🥃👟🚇🚇“唉,小王爷您这是不知道啊,我跟您在这里说天南城什么的,还是想要跟您提前说一声,以免日后国内发生的一些事情,让小王爷您感到匪夷所思就是了”️️👶👶👠🍒🍒🏦


国产三级电视剧
热度
434891
点赞

友情链接: