!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
斗罗大陆1080全集
地区:王少舫
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-13 15:34:56
剧情简介

🐮🐮🐮🐮其实颜楚杰和施耐德提出的额外花费并非毫无理由,怪异北美帮在欧洲订的轻重武器除了原本计划中成建制装备的自动步枪和手枪之外,怪异能够买到的各种枪械和军用设备也几乎都少量采购了样品 ,以备今后在另一个时空中生产水平达到后进行仿造。毕竟现代枪械并不是知道原理就能造出来的火绳枪之类的低级装备 ,有实物对照能让以后的仿制少走许多弯路。这一来采购清单内容自然大大增加,而费用肯定也没办法控制下来了。另外枪支加上弹药已经重达好几吨 ,如何把这一批军火从欧洲运到亚洲成了另一个问题 。好在施耐德在欧洲的人脉不少,只用了很短时间就有了解决办法——买船。

88441次播放
4143人已点赞
678人已收藏
明星主演
松隆子
林宝
林冠吟
最新评论(714+)

川与晨

发表于7分钟前

回复 🙆🙆🧋🧋🚃🚃🌮🌮🚃🚃李奈连忙躬身道:“孩儿不识其中厉害,只想着如何能从中多赚些钱,倒是忽略了这些细枝末节……”🐽😈😈🚕🚕💁🙅


恭硕良

发表于5分钟前

回复 🕷️🕷️🌷🌭🌭🐮🚨“放心吧,这事就算对方不说,我们也会主动提的。”陶东来笑道:“军事顾问的编制,到时候我就交给黑土港负责了。”🍽️🍽️🌇🧄🧄🌦🌦🦑


徐靖博

发表于4分钟前

回复 🌎🥛🙆🙆🛰🛰🌝🌝两人就这样各怀心思上了岸,在码头上迎接他们的是商务部负责人施耐德。施耐德的工作因为需要与外界打交道,所以目前都是常驻在胜利港的一号基地,有外来客商到访的时候,他这边接待起来也会比较方便。🎒🎒🌶🎡🎡🚝🚝💫💫


斗罗大陆1080全集
热度
919713
点赞

友情链接: