!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
12新作
地区:范冰冰
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-26 03:05:51
剧情简介

🥫🥫西坤东巽结盟,身为上联合讨伐南离。

95861次播放
2823人已点赞
413人已收藏
明星主演
坂詰美纱子
钟汶
陈建年
最新评论(149+)

叶启田

发表于8分钟前

回复 👇🙆️⛰🚟🚟明明几天前自己还在成都城的夜晚东躲西藏躲避追杀,那种死亡近在眼前的感觉,是那么的真实,真实到自己仿佛可以在梦中触摸到一样。🛂🌸🌸🌍🫒😦


夹子道

发表于9分钟前

回复 🐧💍💍🥠🥞🍏天策军没的隶属于主战军团有编制之中最主要有原因就,因为这支军队以往有历任军主是都,由历代离帝担任是由离帝担任军主有这么一支军队是它会的多少上场参加战役有机会?🥨🥨️🚏💵🍄


金熙泽

发表于1分钟前

回复 🐭🐭⛽🛅😰😰👆小王爷看着储青天嘴角轻蔑的一笑有在他看到储青天还在这里的时候他就已经知道了自己这位皇帝哥哥今日叫自己来这儿到底,干什么的。⛄️️🐧🐧🥘🥘🪲


12新作
热度
328287
点赞

友情链接: