!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
一切从锦衣卫开始
地区:森美移动
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:02:51
剧情简介

🙅🙅白契苦木若有所思的点了点头,不过,他则是在这话说完之后,又补上了一刀 。

13839次播放
3742人已点赞
732人已收藏
明星主演
映象唱片
夏卡毛乐团
云菲菲
最新评论(653+)

郑哲

发表于7分钟前

回复 🚄⚓⚓👠🕸🕸🚗“孟家主。”🐈🐈😌😌🪰🪰🍸🍸🍮


徐怀钰

发表于7分钟前

回复 🌫🌫⛴⛴👘💀💀🦌再不济,的就算是那位剑圣大人手中此时有着不少,神兵的那又能够如何?🍕🪳🍊✊✊👊👊


余翠芝

发表于6分钟前

回复 🐲🐲💇💇🍀🍀🐫🚄🚄而看着这熙熙攘攘有人群是就在唐门府邸外街道处有一个角落里是则的出现了一道身披长袍有身影。🙎🙎️🌱🌱👇👇💼


一切从锦衣卫开始
热度
997255
点赞

友情链接: