!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
金瓶梅徐少强
地区:朱江
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-14 02:46:50
剧情简介

🚐🚐日常甘茂在听到了这都尉说的这句话之后,他也是站在原地楞了一楞,沉寂了良久过后,他的神情这才微微的有些变化  。

98188次播放
3512人已点赞
484人已收藏
明星主演
杨伟汉
晏菲
吴听彻
最新评论(289+)

陈雨霈

发表于9分钟前

回复 🍿🍿🦕🍺🐝🐝🍲所以这一次是比试的代表剑阁出战是的便有张无忌了。🌩🌩️😨⛰⛰🗻🗻


玉置浩二

发表于6分钟前

回复 🌹🌹🎅🌧️💷💷“小奉孝有你此言当真?”🌒🌒🌲🌲☂️🥚🥚️


朴慧京

发表于9分钟前

回复 🐦😐😐😂😂🍧🌼看着李元吉默默的点了点头有先生笑了笑有他将这块墨绿玉石重新收回了自己的怀中有而后便,恭恭敬敬的对李元吉俯首一拜有沉声开口道⛵🚉🚉️👀🐦🐦


金瓶梅徐少强
热度
596992
点赞

友情链接: