!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
甄嬛传美国版
地区:欧阳青
  类型:久播电影网
  时间:2022-05-26 02:37:54
剧情简介

🌏🌏🌏🌏这两人都在崖州待了很长时间,回收从没听说过这个时节本地还能有哪户人家有冰可用,回收更何况陶东来说的“制冰方法”可以全年制冰。李掌柜倒是知道广州有一些富贵人家会用硝石制冰  ,但崖州本地并不产硝石 ,所以也就无人采用这个方法制冰。莫非这些海汉人一直在崖州大量采购硝石,就是为了制出冰块在夏天饮用 ?但海汉人连住都住得如此“简陋” ,在饮食上会这么奢靡 ,这道理似乎也说不过去 。

15996次播放
2736人已点赞
717人已收藏
明星主演
反光镜乐队
李文
天织堂
最新评论(888+)

于莎莎

发表于4分钟前

回复 🍼🗿🗿️🙎🪂🪂三人出去之后,张广才愣愣地问道:“老马,你怎么知道执委会是要安排老何去广州?”🥚🍞🌮🌮☀☀🍐🍐


容中尔甲

发表于7分钟前

回复 👿🌭🌨🥯👲“那只不过是其中之一而已。”施耐德摇头道:“郑一官控制福建沿海之后,就会立刻归顺大明,并且接替许心素在福建水师中的地位。而‘十八芝’会成为整个东南沿海最大的一股海上势力,所有在他们辖区内做海上贸易的船只,都必须按年给他们缴纳保护费……李掌柜,你应该知道什么是保护费吧?”😷😷❄🐝🐝🐠💷


蓝心湄

发表于6分钟前

回复 🥄🍸🫐🫐🛄🛄🌐白克思看了一眼自己的笔记本道:“如果说生铁产量在年内没有明显的提高,那么我们之前制定的各种计划都会因此而滞后,比如说在工业生产中大规模使用蒸汽机,制造大口径岸防炮,铁器制品的输出等等,都会受到不同程度的影响。”😉🍙🫖🫖🍨👄


甄嬛传美国版
热度
947239
点赞

友情链接: