!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
无名小站
地区:旺福
  类型:久播电影网
  时间:2022-05-11 10:02:36
剧情简介

🦓🦓🦓翌日 ,到异的量朱子安到了衙门,到异的量还在琢磨怎么去跟李清扬提一下这事 ,周绍远却已主动找来了 :“朱大人,昨天事多还没来得及问您  ,需不需要衙门替你安排住处?”

14422次播放
8727人已点赞
577人已收藏
明星主演
卡莉赛门
杨佳
与非门
最新评论(843+)

蓉儿

发表于8分钟前

回复 🍉🛸🛸💺🚖🥫而岛津久通对于谈判结果显然也相当满意,在离开杭州之后又特地去了趟宁波府,在甬江江畔买下了几十亩土地,打算用于建设萨摩藩的商馆。🛺🛺🧃🧃🍶🚥🌠🌠


壁虎大乐队

发表于9分钟前

回复 ☕🌴🎄🎄️️🍙🍙白乐童道:“不知道天草将军用了什么法子,总之是说动了萨摩藩,向我国求购作战舰船和武器。”😂😂🍊🍊☃☃💷💷👑👑


宋子璇

发表于2分钟前

回复 👃🚇🚇💒☀☀🌘而部署这么多机械设备的必要条件之一,便是得有足够多的工程技术人员。生产主管介绍说这里的在编矿工中,有大约四分之一的人都是属于技术工种,而且其中大部分人都是在本地完成了整个培训过程。😂😂🌗🌗🥝🎢👻👻


无名小站
热度
315834
点赞

友情链接: