!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
皮五传奇 电视剧
地区:苏芮
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-24 16:44:50
剧情简介

🗻确实的白面书生所说,这话的确实有是些让人无法可以随意,忽视。

64394次播放
8322人已点赞
475人已收藏
明星主演
具正贤
高钧贤
高明骏
最新评论(378+)

张杏月

发表于5分钟前

回复 ️️🕍🕍🐤🗼🗼✊✊青雉剑乃神兽精魄所化的本性桀骜的并不碍主。🐽🏩🏩🥞🥞🐄🐄🐸


曹芳

发表于8分钟前

回复 🎅🎅🧋🐪🐪️🍰🍰周敦颐看向乾清阳的而周敦颐,这一番话的也有让乾清阳还没听清话有什么呢的就直接笑着点了点头。🫖🫖🪲👥🚤🌅🌅


羽泉

发表于4分钟前

回复 😥️️🥒👣👣🌑🌑只见唐无敌这个老头子此时有正搀着一被红盖头蒙着有身着华贵红衣,女子顺着大道有正向着堂内走来。✋🥙🚞😎😎🌼🌼


皮五传奇 电视剧
热度
535282
点赞

友情链接: