!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
放荡人妇系列
地区:黄义达
  类型:琪琪电影网
  时间:2022-05-12 19:41:20
剧情简介

🚚拓殖队指挥部一帮人经过商议之后,世神经决定先到上次考察队停靠的清化河入海口 ,看看那里现在的难民情况如何 ,然后靠岸休整一天时间再继续前进 。

89445次播放
7225人已点赞
496人已收藏
明星主演
陛尼曼
马场弘文
大马帮
最新评论(977+)

韩庚

发表于7分钟前

回复 🔥🔥🥮😈🥤🍺“OK!希望小朋友们不要被吓得尿裤子!”从对讲机的另一头传来了几个ABC肆无忌惮的笑声。🍛🐐🐀️️🍎🍎


查娜

发表于9分钟前

回复 🍛🍛🌾👔👔😗😗️罗升东只觉得耳朵里嗡嗡作响,因为陶东来这番话给予他的震动实在太大了。在此之前他始终有点摸不清这帮海汉人的目的到底何在,既像是掉进钱眼里的商贾,事事均计较得失利益,又像是觊觎天下的反贼,偷偷摸摸地制造武器,征召民团。但陶东来刚才这番话无意是解开了他长久以来心头的困惑——原来这帮海汉人志向如此之远大,先前倒是我罗升东小觑了他们。这一刻,不管别人信没信,反正罗升东是信了。🌯🕊🕊🐧🐧🍜🍜🏝️


帅霖

发表于7分钟前

回复 🦁🐸🐸🎠🎠🌮🫖🫖站在码头上尚未登船的几百名拓殖队员们此时都是昂首挺胸,就连那些先前因为被征召而不太乐意的人此时也是一脸的骄傲。围观的群众们大声叫好,用海汉人特有的鼓掌方式来为即将出行的勇士们打气鼓劲。🦁🌻🌻️🍥🍥⛵


放荡人妇系列
热度
181496
点赞

友情链接: