!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
电影 弱点
地区:蔡俊威
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 17:28:12
剧情简介

👔“正是如此 。”贺强点头道:魔玄苍穹“鄙行也有不少海船,魔玄苍穹因此一向都在牙行缴纳包税 ,这样也可省下一些费用。贵方以后来广州的船只,大可打出鄙行的名号 ,如此也可省却不少麻烦。”

91742次播放
2669人已点赞
956人已收藏
明星主演
白雪
胡瓜
林承光
最新评论(843+)

尚小云

发表于2分钟前

回复 🐰🐰🐩👫👫️️👅👅何夕点点头道:“这次我跟着商行的船回来,除了汇报前期工作之外,还有一个想法就是打算跟着张掌柜的船去趟琼州府城。”🦛👒🎩👒🎩😑🦚🚜


沈芳如

发表于3分钟前

回复 🐿💪✋✨✨🐛“不过我能感觉到小钱以前应该是有一些不太好的经历,所以他才不愿意提起。”蔡弘展说到这里忽然话锋一转:“小罗,你突然跑来问小钱的事情,是不是上面准备提拔他了?”💦💦🏔🍐🍐🏙👀👀


乩童秩序

发表于9分钟前

回复 🍊🐎🐎🥢🥢🚟🚟🫑高桥南声称他来自摄津国,原本是隶属于地方高官内藤家的武士,因为酒后冒犯家主而被判了流放,后来在颠沛流离中稀里糊涂就跟着一群浪人到了福建沿海,然后又慢慢流落到广东沿海,加入了上次来袭的这伙海盗。没想到第一次跟着这帮海盗南下打劫,就撞上了穿越众这块铁板。🏃🏃👋👋🦐⚓⚓🗼🗼


电影 弱点
热度
955672
点赞

友情链接: