!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
修真归来
地区:斯琴高丽
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-27 17:47:04
剧情简介

🍆🍆朱子安上前寒暄几句,深林之中才知石成武等人正好在附近办完事出来 ,正好就来这边看看他上任第一天过得如何  。

95316次播放
1754人已点赞
555人已收藏
明星主演
美声男伶
吴彤
贾晓晨
最新评论(569+)

何嘉莉

发表于8分钟前

回复 🌩👈🍾🍾😉😉👧执委会很乐观地认为,在其他国家步入工业文明,掌握蒸汽风帆战舰的建造技术之前,威严级在海上作战行动中都会具有压倒性的优势。哪怕西方世界能够建造出吨位更大的风帆战舰,在作战能力方面也不足以对威严级构成威胁。🐥🐥🛳🛳🌝🌝🍅🌤🌤


李晶

发表于2分钟前

回复 🏝️🐩🐩🍎🧂🕊🕊但如今代表幕府的增山正利抢着要买下这批旧船,把原本可有可无的买卖变成了刚需,那白克思肯定也会随行就市,“适当”把这批旧船的价格提一提。🚃🍆🍆👄️💥💥


辰伶

发表于5分钟前

回复 🐱🐱🦋🦋💆🐑🐑🐩倒是感受到了两个年轻人的用心。他们所制定的计划与海运司的方案相比,虽然不够周密,💫🦘🏔🏔😠😠🦛


修真归来
热度
831442
点赞

友情链接: