!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
劫天运
地区:陈浩峰
  类型:火豆电影网
  时间:2022-05-17 07:37:07
剧情简介

🍙🍙🍙🍙“没事就上马,猛原不要耽搁时间 ,这里才离南离骑兵不到两里地,他们很快就可以追上来的 。”

55362次播放
8486人已点赞
982人已收藏
明星主演
银霞
杨林
唱盘刽子手
最新评论(723+)

蓉儿

发表于5分钟前

回复 👪🐔🐔👔👔🚑😉😉原本那个在外人面前处变不惊,一副纨绔二代做派的高傲小王爷,如今却变成了一个情绪得不到释放的小孩子。️️⛵🍛🍛🐵😥


阿雅

发表于1分钟前

回复 ️❄👷🌇🌇💇小王爷正在到处砸着营帐里面原本摆放着的东西,诸如那些放在外面金贵的不成样子的花瓶,此时也被小王爷给摔的稀巴烂。🥔🥔🐑🥀🥀😦🐛


张茵

发表于7分钟前

回复 💄💅🚂🚂🌠🌠🚈️这把剑有年代感是不假,但是周不疑怎么可能想得到,这把铁剑居然就是自己老爹当年号令南离兵马的帅剑。🚓👡👢👏👏👬👬🛸


劫天运
热度
118941
点赞

友情链接: