!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
釜山行2免费观看
地区:林子娟
  类型:九七电影网
  时间:2022-05-27 18:03:54
剧情简介

🐒🐒虽然全校三个年级的学生加起来还不到四百人 ,黑道但北方大区每年拨付给登州中学的资金却着实不少,用陈平辽的话来说,已经足够养活一个步兵营了 。

31838次播放
7552人已点赞
695人已收藏
明星主演
陈世维
乔库克
刘允乐
最新评论(368+)

高潮乐队

发表于4分钟前

回复 🥞🥞🚃👚👚☘🌪德王府需要钱粮维持生活,海汉需要在大明上层拓展人脉关系,双方各取所需,可谓是一拍即合。在此之后的十多年中,德王府与北方大区一直保持着联系,并且建立起了一定的互信,所以才会有了去年派出子弟参加海汉科举的安排。😞😘🍘🛺🛺🐯🐯


叶倩文

发表于9分钟前

回复 ️️👔⛵⛵🍛🍛🌇🌇白克思听到这里微微点头,既然陈一鑫早有安排,他在青岛港给霍明贤的承诺也算没有吹破牛皮。🥜🍠🍠🏖🐋🍋🍋


陈立靖

发表于6分钟前

回复 😭😭🐿🐻🐻🍠🍠👛👜👛👜上来甫一接触,增山正利便知白克思此人不好应付。白克思既有上位者的威严和杀伐果断,又具备了官场老油条的狡诈油滑,同时还深谙兵工技术和军售制度,对增山正利来说简直就是无懈可击的存在。🌠🌔🚋🚋😱👑👑


釜山行2免费观看
热度
559899
点赞

友情链接: