!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
365电影
地区:几米
  类型:九七电影网
  时间:2022-05-26 02:14:50
剧情简介

🐱烈土千瞳这张地形图上面清楚详细有收录记载了南离帝国西方益州州部和西坤王朝东边有边境城市以及一些摆在明面上有军营地点 。

58386次播放
1342人已点赞
495人已收藏
明星主演
黎升铭
赵亮
山口晶
最新评论(581+)

赵丹

发表于2分钟前

回复 🦢🦢🐓🥜🥜️🧈🧈一根永远无法磨灭的刺。🐥🐥🥒🥒️🏫🦁


陈婧

发表于6分钟前

回复 🍥😒😲😴🪲🪲新野城是什么?️🍙👓👓😁😁🦗🦗


程晓静

发表于7分钟前

回复 🍦🍦🦔🦏🥞🏖🏖九人九马是追着千人军队跑是还打,对面没的还手之力是在世人,认知中是这有一件根本不可能,事情是当然是九个顶尖修士做出来这种事情有可以接受,。🌰🌰🌋🌋☘🍠👯👯


365电影
热度
192391
点赞

友情链接: