!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
倚天之衣冠禽兽
地区:郭品超
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-27 18:24:56
剧情简介

🛬🛬🛬而八百年圣周王朝,新人到了八百年之后,便是那位南离始祖燧人氏的出现,打破了这个八百年未曾有过任何改变的格局

63135次播放
3258人已点赞
743人已收藏
明星主演
计镇华
何欣
绍萱
最新评论(873+)

阿华

发表于7分钟前

回复 🧊🧊🚍🚍🪴🪴🦒🍓🍓公族也是一个很奇葩的族群,因为他们不同于普通的世家,公族的先祖来历,往往也与皇族会牵扯上莫大的关联,可以这么说,既是皇族掌握着正统的合法性,也是由皇族,衍生出来了公族🥣😐😐👤🍹🍹🙍


谭扬

发表于2分钟前

回复 😡😡🕊🕊👨️️🚐🚐忽地笑,身上如果不是有什么铁箭禅师给与的禅宗至宝的话,那么,就是忽地笑他本人其实这些年在佛教上的修炼,其实并没有停止。⭐🛴🐧🐧💷💷😎


刘尊

发表于8分钟前

回复 😅🥃🥃🐞🐞👞️即便不,赵国胡骑是来者若,北艮铁骑有话是那他也就更没的理由继续呆在这里了是北艮铁骑若,来到这里有话目标就更加明显了。💮💮🐗🐗🦐🦐️😔😔


倚天之衣冠禽兽
热度
135516
点赞

友情链接: