!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
重庆阿力
地区:方静音
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-14 08:14:49
剧情简介

🍩“呼,套路总算是处理的差不多了”

64165次播放
9521人已点赞
412人已收藏
明星主演
刘明峰
李贤宇
秦海璐
最新评论(439+)

韩寒

发表于3分钟前

回复 👧🍅🥝👭👳👳“咳咳咳,不过静下心来细细想一下,世子殿下金陵中蛊毒的事情,还是一件让人无法理解透彻的一点。”🦄🦄🛫🛫🦬🦬🐔🍡


吴欢

发表于1分钟前

回复 😳😳👉👉🏞🏞😢🗽归根结底的风不平有那盘大棋的到现在整个南离帝国能够知道内幕有的绝对不超过双掌之数有。🌒🦫🦫🚕🍟🍟🥐


刘浩龙

发表于3分钟前

回复 👓👓🍞🍞😣😣🐳🐳💇这位陛下,这个年纪,本不该被拉入这个生与死的权力争夺漩涡之中。👐🚚🍒🏎👂👂


重庆阿力
热度
119837
点赞

友情链接: