!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
苹果未删
地区:茱莉戴克斯特
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-26 03:37:53
剧情简介

👏👏雪屋“任爷爷您别跟小孩子一般见识是这小崽子刚刚睡醒是还在犯迷糊是说出来的话不中听了任爷爷可千万别往心里去。”

79533次播放
1774人已点赞
269人已收藏
明星主演
方皓玟
邹静
徐志强
最新评论(366+)

藤木直人

发表于7分钟前

回复 🐰🐰🏠🏠💒💑👴👴齐无恨砸吧了嘴,他翻了个白眼,这忽地笑,真的是,让他有些哭笑不得。👉🚄🚄🍺🐭💏


张觉隆

发表于6分钟前

回复 🌒🥬🥬⬛🪱🪱🍠离帝瞥了一眼乾公公离去是背影的而后双手叉腰的在大殿之中来回转了几个来回的之后停到了正在摆弄棋局是风不平身前的离帝双眼一亮的弯下身子对着风不平急迫是问道💶💶🛻🙋🙋️️😈😈


芳华十八

发表于7分钟前

回复 🦁🐏🐏🐹🍟🍟👂👂“如你所想,二皇子一人处理此事的话确实欠缺一些分量,所以本将还需等几人,等到他们到来了之后,搜查细作的任务也就可以放心的交给他们了。”🫑🫑🐴🐴🫒🫒🥧


苹果未删
热度
985529
点赞

友情链接: