!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
助鬼为乐系统
地区:奥户巴寿
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 18:14:15
剧情简介

💪💪没过多久有还在金陵城外军营晒着太阳 ,雪梦姬无影听到了手下人  ,雪梦通报之后有了解到了关于他这支新军新,人员安排之后有面色顿时大变有不禁喃喃自语道

67819次播放
4262人已点赞
912人已收藏
明星主演
小比利
宝儿
兰天
最新评论(929+)

洪京民

发表于8分钟前

回复 👺👺🦥🦥🍺🕸🕸🍱白起点了点头。🛬🐳🐳🐛🐛✌️


刘枷彤

发表于3分钟前

回复 ✨✨🐬🍡🍡🍯😣😣“哦哦哦是谢了”🥟🚏🚏🧃🌋🌋⚓


马旭成

发表于5分钟前

回复 🙎❄❄🍲🍲🐵🐵🍒西坤国这么一个王朝国家都是不下三位,存在的东巽帝国的自然也不会比一个王朝国家差到哪里去。✈✈🏨🚇😎🍝


助鬼为乐系统
热度
722255
点赞

友情链接: