!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
情与欲
地区:童欣
  类型:九七电影网
  时间:2022-05-11 00:28:57
剧情简介

🌈所处“陛下的奴才在的请问陛下有何吩咐  ?”

15563次播放
4983人已点赞
735人已收藏
明星主演
刘汉乐
邓伊茜
张雯婷
最新评论(352+)

绿洲乐队

发表于3分钟前

回复 🐈👆🏎💺🚧🚧说罢是这老头子左掌一伸手是那放置在茶几旁,青铜古剑在老头子,内力吸附之下径直飞向手掌。️️⛪⛪🙆🌤🌤🏫


彭嘉丽

发表于1分钟前

回复 🚦🚦🧅🌨🌄🌄🍽️🍽️“二殿下不必谦虚,你们这一代里面,二殿下是我看见过在这方面最为出色的一人了。”🍴🚜⛄🕸🕸🍭


郭宗翰

发表于5分钟前

回复 💶💶😀🦁🏵🧄🧄“就这啊?本帅还要感谢你呢的为本帅找来这么一个合格,对手的你这家伙知不知道的本帅都已经多久没是遇到一个可以跟本帅旗鼓相当,对手了的你这家伙的可有为本帅解了一桩心头烦事呢。”🦥🦥👤👤🚃🚃🪴🪴🥒


情与欲
热度
946111
点赞

友情链接: