!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
wnacg
地区:钱韦成
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-21 11:28:51
剧情简介

😅穿越者们来到这个时空之后  ,就发现中国南方地区已经形成了一定规模的烟草消费群体, 在福建还有专门种植烟草为业的农户  。

61924次播放
8453人已点赞
282人已收藏
明星主演
阳溢妹妹
袁嘉乐
林峰
最新评论(924+)

呼斯楞

发表于1分钟前

回复 ️🛃🛃🍛🍛🐇🐩当然了,以海汉目前所掌握的各类自然资源和加工能力而言,已经不再向以前那样需要通过秘密渠道向别国采购,绝大多数军需物资都已实现了自给自足。😷😷🌏🍤🙅😫


甄秀珍

发表于7分钟前

回复 👐🕊️️🐿😭白克思上次来福山县的时候,也曾到福山铜矿视察,不过那时候还没有一个像样的冶炼厂,仅仅只是用土办法对含铜量比较高的矿石进行粗炼,成品运回南方之后,还得再进行提纯炼制。👒🎩👑👑️🥦🥦️️


琳达朗丝黛

发表于1分钟前

回复 💇🌴🚈🚈🎍🎍🦬🦬如果海汉能提供待遇更为优厚的工作机会,必定能吸引大量船工投效,届时漕运人力不足,整个体系运转不畅,或许也将迫使明廷调整现有的运输方式。🐰🐰🐫👛👜👛👜️🎢


热度
375358
点赞

友情链接: