!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
天下彩与天空免费资料
地区:刘慧顺
  类型:久播电影网
  时间:2022-05-26 02:24:56
剧情简介

🦋🦋🦋🦋中原大陆上,渴血自古以来不就只有一个中晋王朝吗 ?

18859次播放
8237人已点赞
833人已收藏
明星主演
刘翔
李碧华
黎瑞恩
最新评论(939+)

祖海

发表于1分钟前

回复 🐳🐳🐚️🐎🐎️“城墙上这里,就先交给赵都尉你了,本将先回城中处理一些别的事情,若是本将猜测不错的话,今日,应该是不会有什么敌情出现的”🌯🌯🦪🦪🥓🦛🦛🌼🌼


安立奎伊格莱希亚斯

发表于7分钟前

回复 😜💑💑🍼🍇🧉🧉现在一听说这边的联军主力兵势有些不对劲,甘茂原本已经快要消失的差不多的兴致,总归是被这一席话给重新燃烧了起来。🏗🦛🙈😀😀🐾


梦飞船

发表于9分钟前

回复 🍒🦑🦑👼👼🙌👟👟敢这么坦诚的说咱们的这位陛下开明,看来世子殿下还是年轻啊,果然还是稚嫩的很呢,咱们这位陛下若算得上是开明的话,那可真是不知道该如何是好了。🫓🫓️😏😏🚙🚙😫


天下彩与天空免费资料
热度
997592
点赞

友情链接: