!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
暗夜传说
地区:郑希怡
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-14 10:09:56
剧情简介

🏚️“这是文教部去年完成修订的新课本,战双造纪相较上一个版本有一些改动的部分 ,我来给大家简单介绍一下 。”

71255次播放
6568人已点赞
797人已收藏
明星主演
牛飞
嘉琳
许哲佩
最新评论(342+)

茆建玲

发表于6分钟前

回复 🚖🦊🦊🥙🥙💦🍮🍮目前海汉仅有的铜管铜线生产线都在昌化工业区,福山铜矿受限于加工工艺,过去对铜的深加工能力只能说聊胜于无,在这方面并没有可观的产值。🌠️️️🕸🕸️️


珍尼特杰克逊

发表于6分钟前

回复 🥖🥖😣🗻🗻🥠🦙白克思对此反应倒是很平静,点点头道:“距离这么长的防线,地形又是以平原为主,这也就是做做样子罢了。有没有更进一步的消息,比如明廷的密旨,兵部的文书之类,能帮助我们更准确判断局势的东西。”🐆🌉🌉☀😘😘


戴爱玲

发表于6分钟前

回复 🍼🐿👉🧀🐡🐡增山正利道:“那么我要求,买下贵国打算出售的二手探索级战船。我是指目前所有船况良好,可以正常使用的那一种。”🥒🐴🐴💍🪐🐐🐐


暗夜传说
热度
965829
点赞

友情链接: