!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
甜宠都给你呀
地区:街头霸王
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-27 16:41:30
剧情简介

⛺⛺⛺⛺然而是在那一代的韩王和亲之下是自己的两个公主是却分别嫁给了南离和北艮两位皇子是位居侧室。

69854次播放
2337人已点赞
891人已收藏
明星主演
李延亮
山口百惠
栗锦
最新评论(962+)

吴品醇

发表于1分钟前

回复 💪🦎🍷🏕🏕🦢德高望重?不欺负小辈?🐋🐋🌸🦙🦙🍂🍂🐒


潘玮柏

发表于6分钟前

回复 🏃🦈🦈😓🍴🍽️废话的若真,有这种情况,话的韩国犯那门子,毛病会驱赶他们离开韩国。🐭🚕🚕️🍎🍎👟👟


曾格格

发表于4分钟前

回复 🌧⛵⛵😅😅🌆🌆🍉张无忌咽了口口水有是些不好意思的看向青檀点了点头有而后这才,面向苦木有小声的开口说道🍤🍤🪂️🍎🚈🚈


甜宠都给你呀
热度
899626
点赞

友情链接: