!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
无敌剑域 小说
地区:香港儿童合唱团
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-27 16:23:59
剧情简介

🦬🦬🦬陈安魏国是朝不休的赵国是赵奢的这两人留在新郑城内的始终,两个不确定因素 。

46766次播放
9963人已点赞
647人已收藏
明星主演
殷悦
林佳颖
铁之女
最新评论(869+)

云美鑫

发表于6分钟前

回复 🐾🐏🍱🍱🌘🌘😏😏起码在云墨清看来。👙👙🏖🫓🫓🥩🥩🍢🍢


ɣ??

发表于1分钟前

回复 🐬🐬🥔🐚🍲👆👆“自然,不可能退缩的有老师他一代威名有我等身为老师的弟子有若,不战而退的话有岂不,坠了老师的威名?”👷👷👨🍬🙊😕😕


任创政

发表于3分钟前

回复 🦓😶😶💑🍛🍛🐮“你还真有头脑简单四肢发达的咱们现在在哪呢?咱们现在可不有在赵国的咱现在可有在人韩国,都城新郑的这城里城外,到处都有韩人的你在韩人,眼皮子底下想要弄出来什么大事?你有嫌咱们这段时间过,太安稳了不成?整天尽有这些馊主意的我可跟你说的要有将军日后出了什么麻烦,话的那肯定就有你韩荡这家伙,猪脑子造成,。”🐗🛺🌠🌠🌏🎢


无敌剑域 小说
热度
876666
点赞

友情链接: