!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
迷雾百度云
地区:艾伦帕森斯
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-27 06:22:12
剧情简介

✋✋✋“三少爷 ,天诺前面这处海岬是锦母角,天诺绕过这个地方 ,就是海汉人的港口所在了 。”说话的是这次李继峰派来辅助李奈的人 ,“福瑞丰”总柜的副管事贺强 。他在“福瑞丰”工作多年,从跑腿小伙计一步一步升迁上来,也是整个“福瑞丰”的高层管理人员中为数不多的外姓人之一。李继峰担心初出茅庐的李奈在与海汉人交易时吃亏上当 ,于是便派出贺强跟着他一起来,关键时刻可以帮着李奈把把脉 ,提供一些参考意见 。

54751次播放
4879人已点赞
428人已收藏
明星主演
深白色二人组
林棋玉
关心妍
最新评论(239+)

岩濑敬吾

发表于1分钟前

回复 🌾🌾🌽🌽🥗🥗🥂🪂🪂台下又是一片喧哗声,多数人并不清楚绞刑什么怎么回事,便互相开始询问起来。🍃🐝🐝👥👥️🍐🍐


成震

发表于5分钟前

回复 🦈🦈🚆🚆🐼😗🌝🌝拥有一支由炮舰组成的海军是军警部一直以来的期望,虽然经过几个月的努力之后,总算攻克了大炮上船这一课题,但仅仅几门小口径火炮的点缀显然没法让颜楚杰这个巨舰大炮主义者感到满意。就算这样,都还得等上几个月之后才能实现,也就难怪颜楚杰会感到遗憾了。☄☄😝😝🦞🦞😃😃😨😨


曾国辉

发表于3分钟前

回复 🏙🏙💏💏🐸🍰🍰🚆🚆“魏巡检,这两位是从广州来的商人李先生和贺先生,说是想来拜访一下你。”施耐德朝魏平点点头算是打过招呼,直接了当地向他说明了两人的来意。🥨🐂🐂😍🚒🚒😱


迷雾百度云
热度
777776
点赞

友情链接: