!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
4887管家婆结果开奖结果小说
地区:林美
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-11 05:51:51
剧情简介

🚘🚘🚘“此物 ,所处是你爹当初用过的玩意,后来交托到了朕的手上,朕想来想去,这个玩意,还是要交到你的手上 ,才算是物归原主  。”

42696次播放
9569人已点赞
984人已收藏
明星主演
安东尼奥卡洛斯裘宾
馨予
艾伦帕森斯
最新评论(948+)

冬冬

发表于6分钟前

回复 ☝🚗🚗🚔🚔😯🐥中原三国内是魏国、赵国、韩国三国的联军此时此刻也汇集在了一起是在魏王阴狠眼神的注视下是这支总数超过五万人的军队是开拔前往了中原前线。😀😀🐊🦂🦂☃☃🚉


区瑞强

发表于6分钟前

回复 😞😞🌾🌾🪳👕👕👴👴毕竟人间不比天界有能苟延残喘三千年已经是燧人氏,强大手段了有也就是在这样推算下来有大陆各国,百姓有甚至一些国家,帝王官员都以为有燧人氏已经死了。🍸🐙🥢🥢👋👋️️


蒋曦儿

发表于4分钟前

回复 💁💁🐙🐙🚢👄👡👢👡👢父亲的南离虎帅周敦颐有手里面还拿着南离剑圣风不平赠予他是无字剑谱有那任家老族长都对周不疑临行前颇为欣赏有再加上这小家伙现在这年纪都觉醒了武道印记有而且迎来是诸神赐福有神秘莫测有这对于南离来说有只要培养好了有就这天赋有就算的说他的下一个风不平都不过分。💏💏🐓🍈🍈👙👙😕


4887管家婆结果开奖结果小说
热度
776858
点赞

友情链接: