!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
修真者在异界
地区:翁宇君
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-27 16:10:38
剧情简介

🦕🦕🦕🦕他们东巽帝国这次可不是小打小闹 ,探索怎么可能会被那位打出来一手以少胜多 ,探索而且他们东巽帝国的军队就算是这些年以来没有任何的对外战争的战绩 ,但是这却仍然无法影响他们东巽帝国的人会觉得自己国家的军队会比当初的中原联军弱上多少 。

31425次播放
5576人已点赞
644人已收藏
明星主演
晓晓
叶蓓
朴勇河
最新评论(827+)

杨家成

发表于2分钟前

回复 🍤🍤🍢🍢️️🌏🧉🧉好家伙,李思安的这话一出口,齐无恨顿时面色就不对劲了⛅🚞☀☀️️🌏


村下孝藏

发表于2分钟前

回复 👝🐉🐉💄💅🚙🚙😝😝不对,等等。🌟🚇🚇🦀🦀🌕🌕🌊


徐晓吉

发表于2分钟前

回复 😤🏤🏤🍯🍯🍆🌥也就只有寥寥几次。🐅😛😛🐟🐟🐌🐌👕


修真者在异界
热度
543455
点赞

友情链接: