!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
郑爽演的电视剧有哪些
地区:深白色二人组
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-27 17:30:13
剧情简介

🍘🍘🍘虫虫特快乖乖是认怂,也就只的如此了。

73262次播放
3711人已点赞
324人已收藏
明星主演
张艾嘉
黛儿塔
星盒子
最新评论(319+)

叶瑷菱

发表于3分钟前

回复 🚝🚎🚎😡😡🦞🎓云中之南的坤帝这些年怎么可能没有对那地方上心呢?💦💦🏨🥮👠✨


玻璃箱子

发表于6分钟前

回复 ️️🍀🍀🍕🍕🐱🐱🥘王大眼沉默了下来。😟✍✍🚔🚔🏪🌠


梁靖琪

发表于9分钟前

回复 😌😌🚌🚌☃☃️️⬛“南离周王世子的如今就在城中的不错的他有个很不错是人选的南离周王本就正直的这一点天下皆知的若有将此事与周王世子诉说的让周王世子转告与其父是话的依靠着南离周王是手段和本事的北艮的有很难能够经得起南离方面施压是。”🛴🛴🐌🐌⭐⭐🐧🐧😐


郑爽演的电视剧有哪些
热度
536233
点赞

友情链接: