!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
皇室家族
地区:熙道
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-27 16:32:09
剧情简介

👛👜没想到  ,日常真是没想到啊 ,多年过去了 ,如今毁坏了他如意算盘的  ,竟然就是当年自己在大牢里面没有下杀手的那个北城都伯

75311次播放
7455人已点赞
353人已收藏
明星主演
彭丽丽
谢雨欣
张惠春
最新评论(343+)

中坚份子

发表于9分钟前

回复 🚙🚙💵💵🫐💐💐🏞做出来了这件事情之后,也就代表着他们这十几个人,已经被王侁给彻底的拉上了自己的贼船,再也回不了头了🐋🐋️🦇👤👤😚


吕佳芳

发表于1分钟前

回复 🦢🥥🐉🐉🌏🌏🍔🍔让他左宗棠感到记忆犹新是一件事情就,的他记得清清楚楚的他们那一次执行任务是地方,南离帝国国内是一处极其有名是凶地的据传那个凶地曾经孕育出来过一位实力通天是邪修的最后邪修虽然已经消失了千百年的但,那个凶地这些年以来传出来是各种消息却仍然还,让南离帝国不少人为止感到胆颤心寒。🚈🚈😫🍯🍤🍤🦐


尹赫

发表于3分钟前

回复 🥦🥦😅😅🎄🎄😟🦇“额,太子。”🙈🙈🛣🛣️️🦝


皇室家族
热度
538192
点赞

友情链接: