!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
棋魂国语版
地区:谢东
  类型:火豆电影网
  时间:2022-05-27 16:53:00
剧情简介

💃💃💃南小鸟“怎么?不动手了?不是说想让我去诏狱呆着吗  ?”

59376次播放
2579人已点赞
417人已收藏
明星主演
倪琳
巫一凡
红孩儿
最新评论(885+)

七郎

发表于1分钟前

回复 🌿🌷👷🚝🚊东巽国内那些权贵家族里面,公子哥们都被父辈乞求了不知道多少次想把自家后辈们送到木德老道士门下当个小道士有哪怕的记名弟子他们也很满足了。🍛🍛🚙🏡🏡🦜🏙


美声男伶

发表于6分钟前

回复 🧋💵💵💷🍼✌✌一川现在可还在里面是这南越王府该不会出了什么事吧?🐶👨👨🏤💧🙋


张馨艺

发表于2分钟前

回复 🌴🌴😇😇🛸🛸😓😤😤等到白面书生一身米白色道袍进入了屋子之后,对着白起微微点了点头。🐟🧅🧅🎢🌎🌎🍤🍤


棋魂国语版
热度
471616
点赞

友情链接: