!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
死亡笔记真人版
地区:孙燕姿
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:06:51
剧情简介

🎇🎇荆州水师的力量,可是能在大陆水域上打出来一场灭一国水军力量的战争,这件事情的是否,毫无任何可能的疑问 。

66518次播放
2864人已点赞
546人已收藏
明星主演
于冠华
ҹԸ
蔡幸娟
最新评论(717+)

尹林光子

发表于8分钟前

回复 🪐🪐️️💧💧🥮️️罗艺的经验比老幺更为老道,之所以他们这几天的行军速度一直都是保持在急行军的状态下,无非就是因为现在的中原大陆,能够击溃他们这支铁骑的力量已经不存在了,甚至可以说连与他们这支铁骑抗衡的力量,也早就南下了,至于赵魏韩三国,他们现在确实是还有力量拦下他们这支铁骑,但那也是需要一番不小的功夫,所以说,就是因为没有需要提防的对手,罗艺这才会下令允诺了一直保持在急行军的状态下南下的。🐯🐯🚤🚤️️🍆👳👳


小仪

发表于5分钟前

回复 ️️🍆🦓🦓🦀🦀👨不过还好,这件事还是有周转的地方⛲⛲👡👢😭😭🦐🦐🥪🥪


邓建明

发表于6分钟前

回复 🎑🫒🫒🌊🌍🦚🦚可是等到了乾公公他们以为事情落幕,带着两位千户原路返回的时候,他们向着原路折返了走了将近两个时辰,却仍然没有看到那些呆在原地戒备的锦衣卫们。⛄🐸🐸🦘🦘🐕🐕🐩


死亡笔记真人版
热度
859437
点赞

友情链接: