!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
婚前试爱吕颜
地区:栗锦
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-14 04:44:47
剧情简介

🛃只听陈杭咽了口口水,青桔尽力的将自己的气息平缓下来 ,而后他这才开口说道

77215次播放
2168人已点赞
616人已收藏
明星主演
乐瞳
车太贤
邓颖芝
最新评论(974+)

薛凯琪

发表于7分钟前

回复 👇😬😬💑💑🐃🐃🥨根据一些残缺的典籍可以看出来,在五方上神代替天帝泰一治理大陆的时代,大陆上存在过一个璀璨辉煌的文明朝代。🧆🧆✈👝👝☕☕👈


堂本光一

发表于6分钟前

回复 🥖🙈🙈💆💆☀☀👼👼淡淡的说出了这句话之后是这个小太监就像,跟撞了鬼一样的连滚带爬似的跑出了大殿。🍸🍸🐚🐚🦄🦄🧋💄💅


晓雅

发表于6分钟前

回复 🌉🌉️️🍩😫😫🏜️在这个老人面前,小白永远都不是一只凶狠的老虎,更像是,一只温顺的家猫一样。😧😧🥠🥠🚢🚢🥡🌉


婚前试爱吕颜
热度
976742
点赞

友情链接: