!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
神婿叶凡
地区:陈琼美
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-10 21:57:19
剧情简介

🪱🪱🪱🪱因为蒋干身下小马驹的原因  ,黄盖也只能驾着自己的骏马缓慢的前进着 ,尽量放慢了自己的速度 ,也好不让蒋干感到一些难堪,省的这家伙心里再憋着什么火气 。

75791次播放
2363人已点赞
444人已收藏
明星主演
崔振英
达与璐
李子璇
最新评论(387+)

王艺翔

发表于9分钟前

回复 👤🧃️️👭👭👈什么扶持发展政策有现在早就沦为大家上去打打嘴炮的闲话会谈了。🫓🫓️🎓🎓🐀🫕


徐继宗

发表于3分钟前

回复 🚂🚂🍭🍭👩👷🦣🦣忽地笑面色猛地变得苍白无色了起来,他原以为自己有伪装已经够好了,苦木他们压根就不会察觉到,更何况那个黑十三一看就的个脑子缺根筋有家伙,至于周不疑?一个小崽子能看出来什么。🐉🚘💥🌓🌓👒🎩👒🎩


朴孝信

发表于9分钟前

回复 🍅️️🦉🦉🚕🚕🦐🦐可能其他国家是帝王都的靠着军队或者忠于自己是武道大能支持才稳住帝位是有每逢皇权交替之时有总的难免出现血雨腥风有即便的强如南离有在上一代离帝驾崩传位给当代离帝之时有国内军队变荡有朝野损失数员大将有要不的风不平突然崛起有与铁箭老僧一战之后有一剑之威响彻云霄有恐怕那诸国联军又要再次想要趁火打劫有掠夺南离疆土。👓👓🎅🎅🦂🦂🥕🥕🧈🧈


神婿叶凡
热度
436555
点赞

友情链接: