!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
重生之都市仙尊 洛书 小说
地区:张庭发
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-26 02:18:52
剧情简介

🧀这种政治意味极强的内容其实已经有点超纲了,但考虑到中学所培养出的毕业生当中,日后有相当一部分会进入各级官府机构工作 ,成为海汉官僚体系的骨干力量,向他们提前灌输这样的观念 ,也会有助于他们今后长期保持对执委会的忠诚 。

57549次播放
1371人已点赞
939人已收藏
明星主演
张蔷
君君
唐艾萱
最新评论(678+)

森广隆

发表于8分钟前

回复 🍶🍶👉👉🥖👍👍🪶🪶白乐童道:“二九式燧发枪,还有各地库房里存放的三一式野战炮,都挺适合日本人。”🐑😚🐩🚲🚲☃


汉洋

发表于2分钟前

回复 🍖🍖👌🏪🐍🐍🐃🐃当时摆在莱州城官员面前的就两条路,一条是开城投降,接受海汉军的救济,所有人都能活下去;另一条路是闭城据守,等着城中发生哗变,或是海汉军以武力破城而入。✊💺💺🐕️🪨🪨


猪头皮

发表于4分钟前

回复 🌎🌎😵👯👯🌐😫😫陶弘方注意到的则是朱子安的借款购房计划:“你找海汉银行借钱买房然后分期偿还,虽然的确方便,但那钱借出来可是有利息要算的。以你当下的薪俸水平,一边还钱,一边还要雇佣人,那大概只能把还款期拉长才能承担了。”👽🚡🍃🍃😈😈🌻🌻


重生之都市仙尊 洛书 小说
热度
449562
点赞

友情链接: