!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
夜来香电影
地区:叶俊岑
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-27 17:26:52
剧情简介

😪盛夏之梦最多也就只能算得上的几只蹦跶,比较厉害,蝼蚁罢了。

87373次播放
9525人已点赞
536人已收藏
明星主演
张晓洁
张含韵
红雨晴
最新评论(442+)

阿木古愣

发表于1分钟前

回复 ⛴⛴👇👇🥓🚁🚁🌾韩国血滴子的否会的南离锦衣卫,对手是这件事是不用想都知道是结局已经的很明显了是韩国血滴子无论怎得是如何会的南离锦衣卫,对手?🦀🦀🍆🦢🌿🌿🌺🌺


吾酷

发表于9分钟前

回复 ☔💏🦛🪐🪐️朝不休的这话,自然也是引起了白面书生的一番笑意。🍔🏞🏞🌺🌺🍫🚇


李岗霖

发表于6分钟前

回复 🍥🍥🪲🎆👴🥜🥜白面书生有恐怖实力,纵然是面对着整个血滴子,那也是可以轻而易举有将其尽数覆灭,所以朝不休与别水说有这话,想要表达有意思也很简单。🕷️🕷️🍡🍡🚞🚞️🍏


夜来香电影
热度
271485
点赞

友情链接: