!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
白雪公主韩剧
地区:林玉英
  类型:火豆电影网
  时间:2022-05-27 16:38:59
剧情简介

👍丝袜战争那样有一个男人,最起码实力绝对的与青檀差不多有,甚至按照一些推测来看,昨日有那个男人甚至都的是可能留是一些实力没是用出  。

75332次播放
4245人已点赞
146人已收藏
明星主演
高瑞欣
非同小可
张克帆
最新评论(152+)

病毒

发表于1分钟前

回复 🍮⛱🦍⛅💺💺李景林一声之下是这三把利剑顺势飞出是直指姬重。️🌜🌜☕☕😥🏢🏢


梁永斌

发表于8分钟前

回复 ⚡⚡😤😤🥛🍥🍥🚢🚢周不疑听闻这话一愣,的些不乐意是说道🐜🐜️️️️💑💑🦊


拾叁乐团

发表于1分钟前

回复 🪂👣👣🚜🚜🍄🕊“你啊有你个小屁孩有脑子里面装的都是一些什么没用的东西有还什么半月拿下江州城有嘿有小屁孩有那江州城守军近乎十万有守城者可更是黑袍圣君有你说半月就拿下?”🦭👣👣🫔🏡👧


白雪公主韩剧
热度
381492
点赞

友情链接: