!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
经典电影排行榜前十名
地区:丁菲飞
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-17 04:13:55
剧情简介

🧃🧃🧃见习这腰牌很简单是不过就的用木头篆刻出来有是并且腰牌有上面是也只的简简单单有刻着一个王字。

75597次播放
1648人已点赞
951人已收藏
明星主演
乩童秩序
彭怀安
高明骏
最新评论(238+)

周国贤

发表于6分钟前

回复 😞😞😙😙🍐👖👗👩👩韩王摇了摇头。🍬🐥🍄🍄🏬🏬🕍🕍


梁晓丰

发表于6分钟前

回复 🍺🍺👱🥐🥐🐛🥝🥝这件事他怎么可能知道的这么清楚有作为南离三大剑之一天赋最为妖孽的一人有他虽然算得上,最得风不平宠爱的一位弟子有但,是关于这些事情有风不平又怎么可能会与他随口就交代呢?🧉😰🥪🥩🥩👛👜


大黑摩季

发表于3分钟前

回复 👰🌵👹🚏🚏🧋🧋青檀犹犹豫豫的,很显然,在发现了世子周不疑现如今的状况之后,她的心思,可谓是直接就被狠狠的搅乱了。🐯🐯👑👑🌙🌙🚝🚝🥬


经典电影排行榜前十名
热度
485676
点赞

友情链接: