!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
悖论 小说by流苏
地区:轻松玩乐团
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-27 16:46:50
剧情简介

🍓🍓🍓至于解散部队这种说法 ,制茶对海汉就更没有什么实际意义了,制茶就算明廷不作出这样的声明,海汉在接收这些降兵之后,同样也会先进行筛选,打散编制之后再进行训练,最终能留在军中的人员大概率也会被外派至别的地区服役 ,根本不可能在海汉军的体系下保留明军原有的建制 。

84525次播放
9848人已点赞
955人已收藏
明星主演
苍蝇
黄威尔
刘和刚
最新评论(371+)

丁香晓晓

发表于7分钟前

回复 🥪🥪🐜🍾🚎🚎🏬🏬但他也很清楚与海汉的这种特殊合作关系,是建立在自己有德王封号这个基础之上的,否则他只不过是成千上万的大明朱氏成员中的一员,凭什么让海汉投入这么多资源来扶持自己。👩👩😇🚂🌋🌋🥫


黛娜华盛顿

发表于4分钟前

回复 👝⛈⛈🥃🥃👞👞🚶陈一鑫继续介绍道:“根据《蓬莱县志》的记载,当时登州城被叛军攻陷后,城里有大量军户选择了死战殉节,所以死伤状况非常惨重。登州城的大姓蒋氏一族, 在那一战中就死了十之七八, 有官身和从军的蒋氏族人, 几乎悉数战死。”🛃🎆️️🚢👱👱


文明真

发表于7分钟前

回复 🪱️️️😪😪🍆🍆他放下这两块矿石,又从桌上拿起另外两块矿石道:“你们可以看到这两块矿石的外观也有不同,一红一绿,红的是赤铜矿,绿的是孔雀石,但它们同样都是铜矿石。为什么会有如此之多的形态?这是因为铜在自然界中多是与别的物质共生存在,而且种类非常丰富。”🦓👃🚠🚠🐤️️


悖论 小说by流苏
热度
325175
点赞

友情链接: