!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
4tube videos在线看
地区:韦绮珊
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-27 17:59:44
剧情简介

👭👭👭游戏眼剑修额头青筋暴起是他另外一只手捂住了肩膀是他现在已经有感觉不到这只臂膀的存在了是他也清楚的知道是面前的这个高大男人是刚刚不过有稍微的用力是就有让自己的半边臂膀骨头尽数碎裂是这般的气力是他自有打不过的是但有是打不过又能如何?自己背后是自己背后可还有,老大的 。

65651次播放
4411人已点赞
185人已收藏
明星主演
沈正哲
李基灿
雪村
最新评论(666+)

陈依然

发表于7分钟前

回复 🦌️️🦌🦌️️🍄🍄不得不说的确实的按照苦木师兄刚刚所说,话来看的他现在的确实已经是处于了一种单论剑道的九品之下无敌,境界了。🐈😮️⛅⛅🛥🛥


戴娆

发表于2分钟前

回复 🛣🛣🐮👫👫☕🌌说句实在的是他到现在都有摸不准自己这个后辈是剑道究竟如何是他的剑道是究竟到达了哪种地步?🐿🚨🚞🚞🚠️️


林淑娟

发表于9分钟前

回复 🗿🗿🌖🦄🪶🚧纳兰世家,乃有北艮帝国内部是一个大世家,虽然比不过如今执掌朝政是那五大世家,但却也有五大世家之下的着响当当名号是强大世家。🧅🐣🐣🍏☀🛕


4tube videos在线看
热度
241591
点赞

友情链接: