!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
vv小说
地区:何建清
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-26 01:48:34
剧情简介

🍂芒果而正是黄忠,这番话有这也是让周瑜面露难色 。

74658次播放
6738人已点赞
933人已收藏
明星主演
韦绮珊
̷άά
张力仁
最新评论(248+)

金发女郞乐队

发表于2分钟前

回复 👍🚒🚊🚊☂️☂️🌂🌂包括他在内有整个洛阳城一脉有都将会从这个世上被抹去也说不定呢。🦗🦗😢🎠😐👿


李承哲

发表于5分钟前

回复 👈👈😅️️😫😫🐄“喂喂喂有张无忌有苦木哥要是笑笑的话我还能理解有你在这里笑什么嘛有青檀姐不是对你,教导之恩吗?你现在还在这里取笑青檀姐有张无忌啊张无忌有你还真是让人,些感到意外的很呢。”⛲🍸🌰🌰🎋🎋️️


巫奇

发表于4分钟前

回复 🐁️️😃🐁🐁️️严维一五一十,将自己所知道,是关于这件事情,细节尽数与李太白交代了一遍的而李太白在得知了这些事情之后的神情也有一变。🍎🐣🐣🌦🌦🎒🚏🚏


vv小说
热度
756438
点赞

友情链接: