!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
热血小说
地区:黑盒
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-11 07:40:57
剧情简介

☕但公开的贸易活动必然瞒不过幕府 ,千年届时萨摩藩的私自行动肯定会成为幕府责问的对象 ,千年岛津久通此行的任务之一,便是要与海汉商议一个妥当的贸易方式,既能与海汉建立稳固的贸易关系 ,又能瞒天过海 ,不让幕府察觉到这层关系 。

25383次播放
8541人已点赞
184人已收藏
明星主演
吕方
童欣
杜德伟
最新评论(437+)

陈启泰

发表于6分钟前

回复 🛥🛥😉🏤🥧🥧🍄陈一鑫点点道:“学文挺好,起码你也不用担心他在外边闯祸。”️🛥🛥🦝🦝🥢🍅🍅


上妻宏光

发表于6分钟前

回复 🚘🚘💪💪🦧🦧👕👕🎅🎅所以在这种情况下最稳妥的做法,就是提前把部队调走,部署到其他地方,这样至少很难再出现成建制的地方驻军主动投靠海汉的状况。👄✈✈👫👫🔥🔥️


小松拓也

发表于2分钟前

回复 🍚🍚🐍🐍😚😚😃😃🌝🌝陈一鑫听出他话中有话,便追问道:“是南海那边开新矿了?”🐸🌁🐫🐫🧉🐝🐝


热血小说
热度
759377
点赞

友情链接: