!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
混沌剑神txt下载
地区:李茂山
  类型:尘落电影网
  时间:2022-05-27 17:45:03
剧情简介

👝👝两位掌柜目瞪口呆地看着陶东来拿起一个小黑匣子说了几句话 ,垃圾然后没一会儿便有人真的端着几碗绿豆汤和一小桶冰块送进来了。

24474次播放
7756人已点赞
837人已收藏
明星主演
赵晨
鲍比达
侯佩岑
最新评论(433+)

江一燕

发表于1分钟前

回复 🥩☕☕☘️️🚀🚀“实际上应该要不了那么长的时间。”宁崎插话道:“如果按照考察队所说,只要我们有足够的运力,就能从越南东部沿海地区源源不断地获得劳动力,新港的建设不会再像大本营这样,经常面临劳动力不足的状况。乔志亚说的是五百人的施工进度,那如果我们能够投入一千人呢?两千人呢?”🍞🚔🏖🏖🎋🎋😠😠


晨熙

发表于6分钟前

回复 🛣🛣🏰🚊🚊👖👗🌆🌆何夕还待劝说他几句,忽然房外出来了海大富的声音:“何先生,家中有事,请你速归!”🌁🌁🥢🥢😞👝🚔🚔


方炯镔

发表于4分钟前

回复 😀😀🐤🐤🦏🌥🌥😃陶东来抛出这一系列的问题如同一把把大锤,重重敲击在在座的人心头。很多人之前并没有深入地考虑过这个问题,只是很模糊地认为像黎人、苗人这样为穿越集团工作是顺理成章的事情,但似乎还是和汉人有什么说不清道不明的区别。而现在陶东来正是把这中间的区别给说了出来——他们并没有得到一个统一有效的身份认证。是夷狄,还是中国人,这是一个很大的问题。🍷🍷🏰🏰🐶🥭🥭🍭


混沌剑神txt下载
热度
847477
点赞

友情链接: