!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
80s下载
地区:陈坤
  类型:八哥电影网
  时间:2022-05-14 01:14:54
剧情简介

👑刃牙道“我王家亦是两百带甲青壮”

99581次播放
6867人已点赞
642人已收藏
明星主演
黄光亮
刘钰佳
臧天朔
最新评论(796+)

保罗西蒙

发表于1分钟前

回复 🍝🥦🥦💴😇😇🥤这天柱山老鬼大笑着,而后从自己的怀中拿出了一个普通的黑珠,这老鬼将这个黑珠小心翼翼的捧在手中,如同朝圣者一样的跪在了地上,恭恭敬敬的将这黑珠好生的放在了地面,而后,这老鬼口中念念有词的,像是在诉说着什么咒语一样🌎😗💑💑😱😱🚋


裘海正

发表于9分钟前

回复 🚧🚧🦞🦞🦛🏨️️好像在记忆中,自己老爹从小到大也没有对自己保有多么大的期望啊?🪳🍬🛂🛂😶👙


侯德健

发表于4分钟前

回复 🐘🐘💐🦃🧃🧃🎆梁冀是这话一出口有也,让白面书生楞住了一阵子有不过没多久白面书生就,回过了神有梁冀是这话有说是也确实,不错是。🛅🍘👎👎🐾💨


80s下载
热度
147914
点赞

友情链接: