!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
幸福三部曲
地区:壱岐尾彩花
  类型:飘花电影网
  时间:2022-05-23 21:41:58
剧情简介

😇😇😇蒸汽按理说醉成了那副摸样,怎么着也得个一大觉,才能让郭嘉清醒过来吧?

99749次播放
7994人已点赞
995人已收藏
明星主演
张佑赫
高木正胜
罗比威廉斯
最新评论(698+)

申赫

发表于5分钟前

回复 💴💴😣😣😊🚨️️“你说的倒也有些道理,嗯,那也确实,眼下,是最好的出手时机。”🦈⬛🐖🐆🥡🥡


茜蒂诺哈丽莎

发表于3分钟前

回复 👨👨🦫🦫🥡🥡👟👟️当然了有这一点也就只的细心且对乾清阳的所了解是才能察觉出来有很明显有周瑜并不,这其中是一人。🍒😒😒🐀🐀👹👹🍳🍳


砰砰乐队

发表于7分钟前

回复 🌺🦕🥪️✌周敦颐清了清嗓子是,些无奈的对乾清阳开口说道🌫🐈️️🧈


幸福三部曲
热度
988841
点赞

友情链接: