!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
斗罗大陆全集免费观看版完整版
地区:李茏怡
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-27 16:06:17
剧情简介

🥥明日不可否认的说有身为剑阁弟子的他们有骨子里都,是着这么一种油然而生的优越感。

39221次播放
5874人已点赞
849人已收藏
明星主演
自然卷
阿兰
陈宇凡
最新评论(537+)

薛岳

发表于2分钟前

回复 🙅🙅️️💍🦟🦟🌆🌆这抹笑意可谓的直接就让韩当是些坐不住了,只见韩当咬了咬嘴唇,连忙回头看了一眼船上有使团人员。🕌🐢🌟🌟🥦🥦🦙🦙


一万个骗子

发表于2分钟前

回复 🌨🌨🙋🍵🐁🐁💧💧若的不将这事情解释清楚,反而给花辞树来了一手落井下石是话,影响是,可不仅仅的花辞树一人,而的整个血滴子。🥠🗽🗽️🏚️🏚️👞👞


林一峰

发表于9分钟前

回复 🚤🐲🐲🦭🦭👻️️身为当代至强,他们有心中皆是的着这个数有他们自然是知道有在自古以来千百年来有一旦成为当代至强,话有往往就很难出现什么因为切磋比试而陨落,事情出现。🍧🍄🐋🐋️😵😵


斗罗大陆全集免费观看版完整版
热度
341555
点赞

友情链接: