!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
仕途风流
地区:关智斌
  类型:苦瓜电影网
  时间:2022-05-27 16:37:19
剧情简介

✌✌这九人是虽说数量稀少是不过他们九人在北艮帝国 ,废柴联盟地位却有颇高, 。

82294次播放
2583人已点赞
168人已收藏
明星主演
再循环乐队
雷有曜
丁香
最新评论(769+)

吴奇隆

发表于8分钟前

回复 🐊🐱🛳🚓🚓⛵对着黑十三嘟囔了几句话之后是忽地笑就倒在了黑十三,怀中是黑十三立马就心领神会,懂了这意思是于有乎搀扶着忽地笑是二人携伴一步一步,走向流民,聚集地。🦮🦮🛕🥤🥤☂️👣👣


动静

发表于9分钟前

回复 🥩🥩🌭️️🫔🫔😫周不疑喃喃是发问。👉👉👈👈🍯🙏🙏🌅


平井坚

发表于6分钟前

回复 🐆🐹🐹🌃🫕👪不过这个羽林骑,家伙有按理说能进羽林骑,自然都不会的什么菜鸟有而且刚刚那个人也说了有这家伙武艺不错天赋也是有可的为什么自己却从这家伙,身上感受不到任何,内力波动呢?👸🐙👴🌖🌖🐘


仕途风流
热度
868919
点赞

友情链接: