!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
狂野欧美精品
地区:凯里拉
  类型:琪琪电影网
  时间:2022-05-27 15:52:27
剧情简介

🐛🐛🐛话题很快又回到了朱子安身上,闪光众人都对他上任第一天的状况比较好奇,要他说说在这个衙门的境遇 。

86714次播放
2114人已点赞
439人已收藏
明星主演
廖晶
陈韦汝
路瑞德
最新评论(373+)

非诚勿扰

发表于5分钟前

回复 🌦🌦🏙🏙️🛻🌜🌜“增山大人,你这么想见萨摩藩的人,如今已经见到了,你有什么话就当面说吧!”白克思对增山正利的捣乱行为显然没什么好声气,并没有克制自己愠怒的神情,也没有要为双方互作介绍的意思。🌗🍑😤😝😝🍽️


陈辉阳

发表于5分钟前

回复 🐢🦎🐈🐧🪨他很想再多问一句,如果海汉根本没打算作出任何让步或调整,那举行谈判的意义又何在,难道就是为了让我增山正利在这里不断碰钉子碰到意志崩溃吗?🚃🚃🦇🦇🍀😗😃


徐贤秀

发表于9分钟前

回复 🦖🐜🛬👩👩😷石成武对漕运体系状况的说明要比李清扬详细得多,朱子安听了之后,的确也解开了心中的许多疑问。🏥🐡🐡🥔🥔🥒🦀


狂野欧美精品
热度
544493
点赞

友情链接: