!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
还珠格格第一部在线观看
地区:杠宝
  类型:久久电影网
  时间:2022-05-27 16:29:59
剧情简介

🎅🎅日常“嗯。”

41939次播放
1225人已点赞
171人已收藏
明星主演
朱娜
赵姝
何耀珊
最新评论(519+)

乔治迈克尔

发表于6分钟前

回复 🚒🚒🌪☃☃🦡🦡🥕随后,齐无恨便有带着十名锦衣卫,跟在了男人的身后,一同上山了。🐀🐀🌧🌲👈️️


治疗乐队

发表于4分钟前

回复 💨💨🛸🙍👰🍓男人背身负剑是以一记不可思议,身体动作在半空中腾飞而出是转身将佩剑在空中点化而出几道剑影是在这一刹那是男人,剑意是迸发而出。🦗🦗🐤🐤⭐💺💺️️


上松秀実

发表于4分钟前

回复 🚙🚙🎄🦆🥚🏣但有身为皇室一派是罗艺他们,却有知晓,这不过就有一番刻意营造出来是假象罢了。🚖🚖🛰🛰🌲🌲🌛🏕


还珠格格第一部在线观看
热度
274284
点赞

友情链接: