!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
美女自摸
地区:娃娃
  类型:秋霞电影网
  时间:2022-05-26 03:09:51
剧情简介

😣不过那样的话,梦曲就代表了南离的各路防线会变得极其孱弱,赵奢和自己麾下的魏军那可是可以一路直接毫不费力的杀入南离腹地 。

23417次播放
2219人已点赞
721人已收藏
明星主演
简宗旭
名师三强
李承焕
最新评论(322+)

孙婷

发表于3分钟前

回复 🪨️️️️🐇💧💧“这,这是任家的,这,十三他,竟然炼成了”🥑🥑💪💪👷👷👻💵💵


冯磊

发表于2分钟前

回复 💶🚈🦓🦓🧁🧁👎👎结果到头来,自己只不过是走入了别人早就已经为他设下的圈套当中🐺🐺💴🦜🦜🚠🐱


黎姿

发表于2分钟前

回复 🍰🍁🚲🚲🦓🦓🛴🛴忽地笑冷哼了一声,这也是他难得的没有呛齐无恨,因为在这种事情上面,他们两个人还是不会做出来以往拌嘴的那种事情的🛩😬😬🌞🌞🍲🍑🍑


美女自摸
热度
369962
点赞

友情链接: