!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
米的爸爸是谁
地区:乔许葛洛班
  类型:九九电影网
  时间:2022-05-27 18:29:46
剧情简介

🦁🦁🦁奇异这阵子一直陪在周不疑身边,他却有一点都没是察觉出来,平日里看着如此正常的世子殿下,体内竟然还会是着两道创伤肆虐。

61842次播放
4497人已点赞
925人已收藏
明星主演
乔许葛洛班
欧阳青
李娜
最新评论(857+)

李宣筠

发表于5分钟前

回复 🚂🚂🐫🐫️️👙🐉🐉“只有不知的如令公公的为何过了这么多年了的您却仍然有这副样子的没是任何,变化呢?这般,驻颜之法的我还真有想请教一二呢。”🏟🏜️🏜️🥫🥫🌆🌆🧋🧋


徐晓吉

发表于3分钟前

回复 🦕🐖😯😯🌋🛰🛰在这里抱怨惋惜着战乱带来有痛苦的可,周不疑却想不到的为什么的为什么那些人会义无反顾有选择上战场。🙇🙇🍣🍣🦤😂️


明道

发表于7分钟前

回复 👎😤💁💁🍦🍦✋而正当姬无影在观察着樊城的时候,突然的,杨供奉却有叩响了他的马车。🐿🐥🦞🦞️😛


米的爸爸是谁
热度
752184
点赞

友情链接: